wireless mouse icon
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ทิปการใช้และแก้ไขปัญหาเม้าส์ไร้สาย

เม้าส์ไร้สาย สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ mac OS การใช้งานเม้าส์ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดเสีียไม่ได้ เพราะจะช่วยทำให้สะดวกมากขึ้น ถึงแม้ว่าบางคนที่ใช้ notebook จะไม่สนใจก็ตาม แต่ส่วนตัวแล้ว ถ้ามีเม้าส์จะทำให้ใช้งานได้ดีขึ้นกว่าปกติ  แล้วจะใช้เม้าส์ไร้สาย หรือแบบมีสายปกติดีกว่า