5th Generation
ข่าวเทคโนโลยี

5G มีดีอะไร

ทำความรู้จัก 5G ถ้าพูดถึง 3G/4G คนส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับคำๆ นี้ เพราะเป็นเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ในปัจจุบััน (พ.ศ. 2560) แต่ถ้าพูดถึง 5G อาจเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้น แต่ก็พอเดาได้ว่า คงเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นอีกขั้นของเทคโนโลยีนี้ แต่แน่นอน ย่อมต้องมีอะไรดีๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน