nimh battery
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ทิปแก้ปัญหาถ่าน Nickel Metal Hydride เสื่อม

ทิปนี้สำหรับผู้ใช้ถ่าน  Nickel Metal Hydride ถ่าน  Nickel Metal Hydride  ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นถ่านที่เราเห็นในกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ และมักจะใช้กับถ่านประเภท AA / AAA ที่เป็นประเภท rechargeable เป็นต้น ปัญหาของถ่านประเภทนี้ ถ้าไม่ได้ใช้ไปนานๆ ความสามารถในการเก็บประจุไฟ จะต่ำลง บางคนเข้าใจผิด คิดว่าถ่านเสีย ก็ทิ้งไปเลย ซึ่งจริงๆ แล้ว สามารถแก้ไขได้ครับ