Windows logo
Windows

วิธีตรวจสอบแอพฯ ไหนใช้แบตฯเปลืองบน Windows 10

ทิปสำหรับผู้ใช้งาน Notebook สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทกระเป๋าหิ้ว หรือ Notebook หัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถใช้งาน Notebook ได้ นั่นคือ แบตเตอรี่ โดยเฉพาะเวลาใช้งานนอกสถานที่ หรือที่ๆ ไม่สะดวกในการชาร์ตไฟ 

notebook
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ทิป มือใหม่หัดใช้โน๊ตบุ๊ค

ตอน ข้อควรระวังในการใช้โน๊ตบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ปัจจุบัน มีความหลากหลายมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊คที่มีความหลากหลายในเรื่องของขนาด รวมทั้งโน๊ตบุ๊คที่มีหน้าจอระบบสัมผัส โน๊ตบุ๊คที่มีฮาร์ดดิสกระบบ ไฮบริค เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช้งานก็ควรจะต้องระวังในการใช้งานที่ผิดวิธี อาจนำมาซึ่งปัญหาของตัวเครื่องได้