smtp outgoing mail
Microsoft Outlook

คนใช้อีเมลทุกคน ควรรู้จัก SMTP

SMTP คืออะไร และสำคัญอย่างไร ในการรับส่งอีเมล จะมีส่วนประกอบสองส่วนที่สำคัญ นั่นคือ เมลขาเข้า หรือที่เราเรียกว่า Incoming Mail กับเมลเวลาส่งออก เราเรียกว่า Outgoing Mail หรือ SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol) ซึ่งการใช่่งานโดยทั่วไป ไม่ว่าเราจะใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของค่ายไหน ก็ไม่มีปัญหาในการรับ