default-language-ms-outlook
Microsoft Outlook

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษใน Outlook

Folder Inbox เป็นภาษาไทย สำหรับผู้ใช้งานหรือติดตั้งโปรแกรม Microsoft Outlook แต่ปรากฏว่า เมนูที่แสดงชื่อ Folder ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Inbox, Sent Items, Deleted Items กลับเป็นภาษาไทย ปัญหานี้ เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมที่มีการกำหนดไม่ถูกต้อง

microsoft outlook tips
Microsoft Outlook

เจาะลึก เรื่องไฟล์ Microsoft Outlook

Microsoft Outlook คือะไร Microsoft Outlook คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการรับส่งเมลของค่าย Microsoft ภายในโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ อาทิเช่น Calendar สำหรับการทำตารางนัดหมาย Contacts สำหรับ เก็บรายชื่อบุคคลที่เราติดต่อ Tasks สำหรับการกำหนดงานและระยะเวลา รวมทั้ง Notes ที่ใช้สำหรับโน๊ตข้อมูลแปะบนหน้าจอคอมฯ แทนกระดาษ