database-export
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

Export เพื่อสำรองข้อมูล กันพลาด

EXPORT  เพื่อสำรองข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บมีความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ หรือเจตนา การสำรองข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมด ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่คนไอทีเข้าใจกันดี การทำสำรองจะเป็นการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น CSV, SQL, Text, XML เป็นต้น ?ซึ่งการ Export สามารถสั่งผ่่านได้โดยตรงด้วยโปรแกรม phpMyAdmin

build-database
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

สร้างตาราง เก็บไว้บน Database

สร้างตาราง (Table) บน Database หลักจากที่เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูล (database) แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตาราง (table) เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูล แต่ถ้าคุณสร้างเว็บด้วย CMS (ตัวอย่างเช่น Joomla, WordPress เป็นต้น) เราไม่จำป็นต้องมาเสียเวลาสร้างตาราง เพราะระหว่างการติดตั้ง CMS เหล่านี้ จะมีการสร้าง table ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำัลังหัดพัฒนาเว็บ การเรียนรู้และทำความเข้าใจในการสร้างฐานข้อมูล ก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างมาก

build-database-phpmyadmin
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

วิธีสร้าง Database ด้วย phpMyAdmin

เรียนรู้เรื่อง Database ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างฐานข้อมูล หรือ database เรามาทำความเข้าใจกันก่อนอีกครั้งกับคำว่า ฐานข้อมูล (database) และ ตาราง (table) การจะใช้งานฐานข้อมูล MySQL ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเสียก่อน 

database icon
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

MySQL ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้มากที่สุด

ฐานข้อมูลสำคัญไฉน ! การพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก (ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล) นั่นคือ เว็บที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล กับ เว็บที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการหลักการนำใช้งานต่างกัน สืบเนื่องมาจากความต้องการในการใส่ข้อมูล ทั้งนี้ การเลือกว่าจะพัฒนาเว็บไซต์แบบไหนนั้น มีหลักและวิธีการเลือก ดังนี้