Post IG from PC
ทิปการใช้เทคโนโลยี

โพสต์ไอจี บนคอมพิวเตอร์

อินสตาแกรม อีกช่องทางการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook / LINE@ แล้ว ปัจจุบัน ไอจี (IG) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจมาก อาจเป็นเพราะไอจี เน้นให้โพสต์ได้ทั้งรูปภาพและวีดีโอ ทำให้สื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่าข้อความ