how to sharewi-fi
mac and iOS

แชร์สัญญาณ 3G จาก iPhone มาใช้บน Mac

พกพาแมคไปได้ทุกที่ แต่อาจมีปัญหาสัญญาณเน็ต โดยปกติแล้ว คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วหรือโน๊ตบุีค อาจไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอรเน็ต ถ้าไม่มี Wi-Fi อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ถ้าเรามี iPhone ซึ่งมีสัญญาณ 3G เราสามารถแบ่งปันสัญญาณจาก iPhone มาใช้บน mac ได้ด้วย เทคนิคนี้ ไม่ได้มีอะไรใหม่ แต่จะมาอธิบายถึงวิธีการเชื่่อมต่อทั้งสองรูปแบบคือ เชื่อมต่อด้วย USB และเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

Wi-Fi Tips
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ทิปการนำ 3G มาใช้บนคอมพิวเตอร์

แบ่งปันสัญญาณเน็ต เพื่อใช้เล่นบนคอมพิวเตอร์ บางครั้งหรืออาจบ่อยครั้งก็ได้ ที่เราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีบริการ Wi-Fi สำหรับคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งทางออกมีทางเดียว นั่นคือ การใช้สัญญาณ 3G มาแบ่งปันให้กับคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ง้อ Wi-Fi ในภาษา SmartPhone จะใช้คำว่า Internet Tethering ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ SmartPhone Android หรือ iPhone ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งหลักการก็ไม่แตกต่างกันมากนัก บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์สัญญาณ 3G จากมือถือแอนดรอยด์ มาใช้บน Notebook