windows tips
Windows

ทิปการใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคน

คุณใช้คอมพิวเตอร์คนเดียวหรือเปล่า ในความเป็นจริงแล้ว เราอาจไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว โดยเฉพาะผู้ใช้งานตามบ้าน สืบเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แต่ใช้งานงานกันทั้ง คุณพ่อ คุณแม่และคุณลูกๆ ดังนั้น การจะป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหาย ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างโปรไฟล์ (Profile) เืพื่อแยกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนออกจากกัน